Competiția „Bursele IICCMER” ediția 2023

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) anunță lansarea competiției de selecție pentru ediția 2023

În cadrul programului de burse pe care îl organizează, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) lansează o nouă competiție, pentru ediția 2023. IICCMER va pune la dispoziția studenților masteranzi /doctoranzi un număr de cinci (5) burse, acordate pe durata a 3 luni (3) luni, 1 mai – 31 iulie 2023 după cum urmează :

• 2 burse pentru ciclul universitar de masterat, în cuantum de 1800 lei
• 3 burse pentru ciclul universitar de doctorat, în cuantum de 2400 lei

Sumele sunt brute

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili pentru bursele IICCMER candidații cu vârsta maximă de 35 de ani, înscriși în anul universitar 2022-2023 într-o universitate acreditată din România. În cazul studenților doctoranzi, calitatea de bursier IICCMER nu poate fi menținută după data susținerii publice a tezei. Nu sunt eligibili angajații/foștii angajați ai IICCMER. Selecția dosarelor va fi realizată de un juriu alcătuit din personalități ale mediului academic, format prin decizia președintelui executiv al IICCMER.

Tema proiectelor de cercetare propuse de către candidați trebuie să se încadreze următoarelor direcții de cercetare pe care IICCMER le dezvoltă sau le va dezvolta în perioada următoare:

1. Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist și mișcarea de rezistență;
2. Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcționare a instituțiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului comunist;
3. Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica externă a României în timpul regimului comunist;
4. Bursa „Corneliu Coposu”: Viața cotidiană în timpul regimului comunist din România;
5. Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.

Citește și Parteneriat între Muzeul Vrancei şi IICCMER

Înscrierea în concurs

Aplicanții sunt rugați să descarce formularul de înscriere la concurs, să îl completeze în limba română și să îl semneze. Pentru validare, formularul va fi însoțit de următoarele documente:
1. Adeverință privind calitatea de student masterand/doctorand în anul universitar 2022-2023;
2. Proiect de cercetare în limba română (6000 semne) însoțit de un rezumat în limba engleză (2000 semne) cu următoarea structură:
1.Ipoteza de lucru și relevanța temei;
2.Fezabilitatea proiectului și o scurtă prezentare a istoricului cercetării;
3.Metodologia cercetării;
4.Etapele proiectului;
5.Potențialul de diseminare.
3. Curriculum vitae;
4. Scrisoare de intenție;
5. Listă de publicații însoțită de un capitol al ultimei lucrări publicate/susținute (acolo unde este cazul) sau cel mai recent studiu/articol publicat;
6. Scrisoare de recomandare (redactată în limba română sau o limbă de circulație internațională) din partea unui membru al comunității academice;
7. Fotocopie a cărții de identitate (a pașaportului în cazul cetățenilor străini) a candidatului.

Toate documentele enumerate trebuie să parvină IICCMER până la data de 9 aprilie 2023, ora 17.00. Documentele vor fi trimise în variantă electronică, la adresele burse@iiccmer.ro și office@iiccmer.ro. Se acceptă tipurile de format doc., docx. sau PDF. Piesele din dosar vor avea in denumire numele aplicatului si titlul documentului (ex. Ionescu-Proiect cercetare) și vor fi arhivate într-un folder unic.

Evaluarea și selectarea candidaților

Juriul va evalua dosarele după următoarea grilă:
1. Relevanța proiectului în raport cu specificul cercetărilor IICCMER;
2. Calitatea științifică a proiectului:
a) relevanța ipotezelor de lucru;
b) consistența și diversitatea surselor primare avute în vedere;
c) cunoașterea literaturii secundare;
3. Activitatea științifică a candidatului.

IICCMER își rezervă dreptul de a folosi datele de contact sau datele instituționale oferite de către candidați pentru a clarifica eventuale nelămuriri din dosarele de candidatură. Numărul de burse oferite pentru anul universitar 2022-2023 este de 5, însă acesta poate varia în funcție de calitatea candidaturilor primite, decizia în această privință aparținând în mod exclusiv juriului. Un juriu extern, alcătuit din personalități ale mediului academic românesc va evalua dosarele candidaților conform grilei menționate, acordând note de la 0 la 10 pentru fiecare rubrică. Nota finală va fi alcătuită din media celor 3 rubrici. Candidații cu medii peste 7.00 vor fi invitați la un interviu în intervalul 18-21 aprilie 2023. Comisia de interviu va fi alcătuită din experți IICCMER. Rezultatele preliminare ale selecției se vor anunța pe 21 aprilie 2023.

Rezultatul evaluării va putea fi contestat în termen de 24 ore de la afișare. Contestația se va transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail burse@iiccmer.ro.
Rezultatele finale ale selecției vor fi comunicate pe website-ul www.iiccmer.ro până la 25 aprilie 2023.

Citește și IICCMER este în favoarea introducerii în programa de studii liceale a disciplinei Istoria Comunismului

Statutul dat de bursa IICCMER

Candidații declarați admiși vor semna contracte cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. În momentul semnării contractului, candidatul admis va primi statutul de bursier al IICCMER, statut ce comportă drepturi și obligații.

Drepturile bursierilor

1. Bursă lunară.
2. Acces nelimitat la resursele academice ale IICCMER (bibliotecă, arhiva de documente).
3. Utilizarea spațiului de studiu de la sediul IICCMER.
4. Consultanță de specialitate din partea cercetătorilor IICCMER.
5. La solicitarea lor, bursierii pot participa în cadrul diferitelor activități derulate de IICCMER, ca membri ai echipei de proiect.

Obligațiile bursierilor

1. Bursierii au obligația de a întocmi rapoarte lunare de activitate, în care vor
detalia activitatea desfășurată și progresul realizat. Rapoartele vor fi înaintate conducerii IICCMER, care va discuta cu bursierii direcțiile de cercetare și parcursul pe viitor.
2. Bursierii au obligația de a prezenta, în cadrul seminariilor ce le sunt destinate, cel puțin o lucrare pe teme conexe proiectului propus, teme discutate și agreate în prealabil de conducerea IICCMER.
3. Bursierii vor preda la sfârșitul perioadei de acordare a bursei un studiu care reprezintă rezultatul cercetării lor, cuprinzând contribuții originale de cercetare empirică, realizate cu acuratețe metodologică. Lungimea dezmierdabilă a textului este de minim 40.000 – maxim 60.000 de semne. Studiile pot fi incluse într-o publicație IICCMER. Nu se acceptă lucrări care au fost publicate anterior în țară sau în străinătate.
4. Bursierul IICCMER are obligația de a menționa sprijinul acordat de către IICCMER, la secțiunea „Mulțumiri” (sau în orice alt mod echivalent) în cadrul tuturor lucrărilor bazate pe cercetarea derulată în timpul bursei.

În viziunea IICCMER, plagiatul este incompatibil cu calitatea de membru al comunității academice și implicit cu cea de bursier al IICCMER. Pe cale de consecință, orice astfel de act al bursierului, prezent sau trecut, va duce la pierderea imediată a calității de bursier precum și la returnarea sumelor obținute.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne scrieți la adresa burse@iiccmer.ro sau să ne contactați telefonic: +40 21 316 7565 / +40 21 316 7557.

Persoană de contact: Luciana Jinga

Calendar

9 martie 2023: Lansarea competiției
9 aprilie 2023: Termenul limită pentru depunerea dosarelor
11 aprilie 2023: Anunțarea candidaților eligibili
12-18 aprilie 2023: Evaluare comisie externă
18-21 aprilie 2023: Interviu
21 aprilie 2023: Afișarea rezultatelor preliminare
25 aprilie 2023: Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor finale