Cultul personalității soților Ceaușescu în orașul Călan

Profesori, directori de instituții, oameni de cultură, funcționari din Uzina „Victoria” Călan, au adus, după 1965, contribuții la cultul personalității soților Ceaușescu. Au fost deseori organizate simpozioane cu teme specifice, găzduite de Clubul 11 iunie, mai târziu de Casa de Cultură a Sindicatelor. Dintre cei puternic implicați, mulți au ajuns, după 1990, consilieri locali, viceprimari și chiar primar (Petru Bora).

Dinu Pușcaș, Activitatea educațională presupune liniște, pace, în Drumul Socialismului

„Am urmărit cu deosebit interes lucrările Plenarei Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, magistrala cuvântare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, cu neasemuită preocupare pentru destinele poporului nostru și ale întregii omeniri, a adresat un înflăcărat apel tuturor țărilor, tuturor guvernelor și șefilor de stat, tuturor națiunilor lumii pentru înzecirea eforturilor consacrate înfăptuirii dezarmării.

Document ce dă expresie concepției profund umaniste a președintelui României. Declarația – Apel a F.D.U.S. se adaugă celorlalte inițiative de pace ale poporului român, acum în Anul Internațional al Păcii ce concentrează eforturile națiunilor lumii în direcția întronării acelui climat de liniște atât de necesar. Avem nevoie de acest climat de liniște pentru a putea construi la dimensiunile marilor ambiții de care suntem animați în perioada cea mai fertilă din istoria patriei.

Avem nevoie de liniște și certitudini pentru ca noi. cei ce acționăm în domeniul culturii, să putem contribui eficient la formarea și educarea personalității omului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste multilateral dezvoltate.

Citește și Activitatea comunistului în ilegalitate Adolf Drücker

Casa de cultură a sindicalelor din Călan acționează prin intermediul activităților politico-educative și cultural-artistice, cu cartea și filmul pentru lărgirea orizontului de cunoștințe al siderurgiștilor și celorlalți oameni ai muncii, pentru educația lor revoluționară, patriotică, științifică, în spiritul eticii și echității socialiste, al cunoașterii legislației în vigoare. Căutăm să adâncim sentimentul de dragoste pentru pământul străbun al patriei, pentru împlinirile fără seamăn ale anilor socialismului.

Roadele politicii înțelepte și clarvăzătoare ale politicii partidului

Roadele politicii înțelepte și clarvăzătoare ale politicii partidului și statului nostru se văd la tot pasul în orașul nostru. Căutăm să le punem în evidență prin intermediul unor acțiuni culturale de mare specificitate cum ar fi: Săptămâna cultural-educativă „Sub arcuri de lumini”, expuneri, dezbateri. simpozioane, mese rotunde, tradiționale expoziții de fotografii și de artă plastică, reliefând dezvoltarea orașului, aspecte din munca oamenilor.

Pe o bogată tradiție a brigăzilor artistice, a grupurilor de satiră și umor dezvoltată în combinatul siderurgic am inițiat un concurs interjudețean al formațiilor de gen. Atenție acordăm întregii activități de creație și interpretare artistică de amatori cu care activăm în Festivalul național „Cântara României”.

Prin tot ce facem, prin întreaga noastră activitate, acționăm în spiritul chemărilor secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne aducem contribuția deplină la înlăturarea amenințărilor războiului, la dezarmare și pace!”

DINU PUȘCAȘ,
directorul Casei de cultură a sindicatelor Călan

Dinu Pușcaș, fiul lui Romulus și Veronica, s-a născut la data de 25 august 1953 în Sângeorzul Nou, județul Bistrița. Membru PNL și fost consilier local din partea acestei formațiunii. Cunoscut și ca om de afaceri.

Telegrama adresată de Conferința organizației orășenești de Partid Călan, județul Hunedoara, octombrie 1989

„Dând glas celor mai alese gânduri și sentimente, de profundă stimă, nețărmurită dragoste și recunoștință, unanim exprimate cu înflăcărare și entuziasm de toți comuniștii, conferința noastră își exprimă marea satisfacție și deplina aprobare față de Hotărârea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27-28 iunie a.c. privind realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului.

Comuniștii, toți cei ce trăim și muncim în orașul Călan, veche vatră a siderurgiei românești, dăm o înaltă prețuire rolului decisiv pe care dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, l-ați avut și îl aveți în elaborarea și Înfăptuirea mărețelor obiective ala edificării socialiste pe pământul României, în fundamentarea celor mai viabile căi și soluții pentru rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică, în fiecare etapă, construcția noii orânduiri. mersul ferm înainte al țării pe calea socialismului și comunismului.

În numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri. ne exprimăm dorința fierbinte ca dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, să fiți reinvestit în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului – cea mai sigură garanție a făuririi socialismului și comunismului pe pământul României.”

Citește și Povești și legende pe Valea Streiului, la Călan

La începutul lunii decembrie a anului 1989, cu două săptămâni înaintea revoltei din Timișoara pentru libertate, Comitetul Orășenesc Călan al Uniunii Tineretului Comunist transmitea soților Ceaușescu într-o telegramă „mulțumiri din adâncul inimii”.

În telegrama COMITETULUI ORĂȘENESC CĂLAN AL U.T.C. se arată

„Aducând-vă cel mai înălțător omagiu, ne exprimăm totala adeziune la istoricul Raport – adevărata cartă a luptei și muncii noastre pentru urcarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație – la toate documentele aprobate de Congres, care jalonează cu claritate dezvoltarea impetuoasă a patriei în viitorul cincinal și in perspectivă până în anii 2000 – 2010.

Exprimăm, de asemenea, cele mai respectuoase gânduri de recunoștință și înaltă considerație față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de prestigiu internațional, pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la afirmarea geniului creator al poporului, la dezvoltarea și înflorirea științei, învățământului și culturii românești.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumiri din adâncul inimii pentru grija deosebită și atenția statornică pe care o acordați tineretului patriei noastre, pentru condițiile minunate de muncă și viață create, pentru împlinirea și afirmarea deplină a tinerei generații.

Ne angajăm solemn să acționăm cu înaltă răspundere, cu spirit revoluționar, să muncim cu dăruire patriotică pentru înfăptuirea documentelor adoptate de marele forum al comuniștilor români, pentru înaintarea neabătută a patriei noastre libere și independente pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.”